W roku szkolnym 2023/2024  otworzyliśmy następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

KLASA MEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNA

 Przedmioty rozszerzone

 biologia, chemia

 język angielski lub język niemiecki

 Języki nauczane

 I język – język angielski

 II język – język niemiecki

 Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 

 język polski, matematyka, biologia, chemia 

 Co to za profil?

To klasa dla tych, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych lub psychologicznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne. W klasie tej realizujemy dodatkowy przedmiot: edukacja prozdrowotna, w ramach którego uczniowie nabywają wiedzę z zakresu dietetyki i kosmetologii. Klasa objęta jest patronatem Politechniki Śląskiej, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na tej uczelni. Uczniowie uczestniczą również w przygotowanych dla nich warsztatach w Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i  Zabrzu.   Kierunek jest przeznaczony również dla uczniów zainteresowanych tematyką psychologiczną, rozwijaniem umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem. Przygotowuje młodzież do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, trenerskiej, socjalnej, pedagogicznej, wychowawczej.

♦  Oprócz przedmiotów szkolnych będziesz mógł:

brać udział w dodatkowych zajęciach z edukacji prozodrowotnej,

♦ uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Śląskiej

♦ uczestniczyć w warsztatach w Policealnych Szkołach Medycznych

♦ brać udział w konkursach wiedzy chemicznej czy Konkursach o Złoty Indeks

♦ brać udział w Olimpiadach Biologicznych, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu – tu zaczynał swą przyszłą karierę niejeden młody lekarz, pielęgniarka, badacz, fizjoterapeuta.

♦ Gdzie będziesz mógł studiować:

♦ medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

♦ stomatologia, farmacja

♦ ochrona środowiska

♦ fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka

♦ biochemia, biotechnologia, analityka medyczna

♦ weterynaria, zootechnika, psychologia zwierząt

♦ leśnictwo, gospodarka wodna, ochrona środowiska

♦ psychologia.

 

KLASA HUMANISTYCZNO- JĘZYKOWA

 Przedmioty rozszerzone

 język polski, historia język angielski,  język niemiecki 

 Języki nauczane

 I język – język angielski lub język niemiecki

 II język – język niemiecki lub język angielski

 Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 

 język polski, matematyka, historia, język angielski

♦ Co to za profil?

To klasa dla tych, którzy lubią poznawać dzieje i osiągnięcia ludzkości. To klasa dla tych, których interesuje człowiek i jego rola w świecie, dla tych, którzy posiadają predyspozycje do nauki języków, interesują się kulturą i zwyczajami innych narodów. W klasie tej realizujemy dodatkowy przedmiot: edukacja kulturowa, w ramach którego uczniowie uczestniczą w rozprawach w sądach rejonowych i sądach administracyjnych, wykładach kulturowych, rozmawiają z posłami podczas pobytów w biurach poselskich, zwiedzają wystawy i uczestniczą w życiu artystycznym regionu. Kierunek przygotowuje również językowo do zaistnienia na zagranicznym rynku pracy. W klasie tej duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia,  na rozwijanie kompetencji komunikacji interpersonalnej i grupowej.

♦ Oprócz przedmiotów szkolnych będziesz mógł:

♦ brać udział w dodatkowych zajęciach z edukacji kulturowej

♦ poznawać dzieje i dziedzictwo naszego kraju, uczestnicząc w wyjazdach krajoznawczych

♦ poznawać wartościowe filmy w ramach projektu MAFIA

♦ odkrywać i rozwijać swoje talenty aktorskie uczestnicząc w zajęciach szkolnego koło teatralnego

♦ rozwijać swoje talenty wokalno – muzyczne w ramach szkolnego zespołu „Pryncypałki”

♦ poznawać wartościowe spektakle w ramach wyjazdów popołudniowych do najlepszych teatrów w Krakowie, Warszawie, Katowicach

♦ Gdzie będziesz mógł studiować:

♦ filologia polska, dziennikarstwo

♦ filologie językowe, stosunki międzynarodowe

♦ historia, archeologia

♦ filozofia, teologia

♦ bibliotekoznawstwo

♦ psychologia, socjologia

♦ prawo, europeistyka

♦ pedagogika, logopedia

♦ kulturoznawstwo, etnologia i antropologia.

 

Technikum: 

KLASA TECHNIK LOGISTYK  

KLASA TECHNIK LOGISTYK MUNDUROWY

Kontynuujemy nasz hit – technik logistyk lub technik logistyk o profilu mundurowym – kierunek cieszący się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. 

 Przedmioty rozszerzone

 geografia

 Języki nauczane

 I język – język angielski

 II język – język niemiecki

 Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

 język polski, matematyka, 

 geografia, język angielski 

♦ Co to jest za kierunek?

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawodów na rynku pracy. Dlatego, jeśli interesuje cię zarządzanie transportem, magazynem, dystrybucja towarów oraz sposoby zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji, to zawód ten powinien cię zainteresować. 

♦ Czego będziesz uczył się?

przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

♦ monitorowania poziomu i stanu zapasów,

♦ obsługiwania informatycznych programów magazynowych,

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej,

♦ monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,

♦ planowania procesów transportowych,

♦ odsługiwania informatycznych programów transportowych,

♦ organizowania procesów transportowych,

♦ dokumentowania procesów transportowych.

Po ukończeniu kierunku technik logistyk zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

♦ SPL.01. Obsługa magazynów

♦ SPL.04. Organizacja transportu

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk w centrach logistycznych, sieciach dystrybucyjnych, magazynach centów handlowych, magazynach dużych firm produkcyjnych, firmach transportowych.  Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu:

zarządzania logistycznego w służbach mundurowych

♦ bezpieczeństwa w logistyce miejskiej

♦ logistyki zarządzania kryzysowego

♦ logistyki imprez masowych

♦ logistyki szpitalnej, krwiodawstwa, transplantologii

♦ logistyki humanitarnej 

♦ logistyki bezobsługowej (wykorzystanie dronów). 

♦ planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych

♦ prowadzenia dokumentacji magazynowej

♦ przechowywania towarów;

♦ wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.  

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik logistyk?  

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: logistyka, logistyka międzynarodowa, logistyka wojskowa, nawigacja, inżynieria transportu i logistyki, transport kolejowy, towaroznawstwo, bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych; na stanowiskach specjalisty do spraw m.in. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą podjąć zatrudnienie także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. 

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły? 

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować: 

♦ w centrach spedycyjnych i logistycznych, np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach,

♦ w działach logistyki w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych,

♦ w firmach transportowych,

♦ na lotniskach,

♦ w portach morskich,

♦ na stacjach kolejowych.

Jeśli wybierzesz kierunek technik logistyk  o profilu mundurowym, to dodatkowo będziesz uczył się dwóch przedmiotów

♦ edukacja obronna,

♦ taktyka i technika interwencji służb mundurowych.

Ponadto będziesz wyjeżdżał na poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie na strzelnicach,  a wszystko to po to, by przygotować cię do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.

KLASA TECHNIK EKONOMISTA 

KLASA TECHNIK EKONOMISTA   MUNDUROWY     

Uruchamiany nowy kierunek!!! – technik ekonomista oraz technik ekonomista profil mundurowy

Przedmioty rozszerzone

geografia

Języki nauczane

I język – język angielski

II język – język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka, 

geografia, język angielski 

♦ Co to jest za kierunek?

Jeśli interesuje cię świat finansów, chcesz poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw, to kierunek technik ekonomista jest właśnie dla ciebie.

♦ Czego będziesz uczył się?

wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw,

♦ tworzenia biznesplanów,

♦ stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

♦ dokonywania analiz ekonomicznych,

♦ prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

♦ prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,

♦ prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

♦ prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,

♦ ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,

Po ukończeniu kierunku technik ekonomista zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe w ramach dwóch egzaminów zawodowych:

♦ EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

♦ EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego, urządzeń bankowych.

♦ Dlaczego warto wybrać zawód technik ekonomista?

Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

♦ jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz studiować na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, analityka gospodarcza, doradztwo podatkowe, handel międzynarodowy.

♦ jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony  na wszystkich stanowiskach pracy w podmiotach gospodarczych, jak również  stanowiskach,  na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów  i rachunkowości;

♦ Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

 Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w: 

♦ jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe),

♦ bankach,

♦ biurach rachunkowych,

♦ szkołach, uczelniach wyższych, przedszkolach, urzędach pracy

♦ towarzystwach ubezpieczeniowych,

♦ urzędach skarbowych,

♦ jednostkach mundurowych (policja, wojsko)

♦ agencjach nieruchomości oraz firmach zarządzających nieruchomościami,

♦ przedsiębiorstwach jako kadra zarządzająca i administracyjna.

Jeśli wybierzesz kierunek technik ekonomista o profilu mundurowym, to dodatkowo będziesz uczył się dwóch przedmiotów:

♦ edukacja obronna,

♦ taktyka i technika interwencji służb mundurowych.

Ponadto będziesz wyjeżdżał na poligony wojskowe oraz ćwiczenia strzeleckie na strzelnicach, a wszystko to po to, by przygotować cię do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.   

Branżowa Szkoła I Stopnia

KLASA WIELOZAWODOWA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p

Symbol

Nazwa zawodu

Nazwa zdawanej kwalifikacji

1

514101

Fryzjer

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

2

522301

Sprzedawca

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

3

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

4

723310 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

5

722204

Ślusarz 

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

6

711204 

Murarz-tynkarz 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

7

512001 

 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

8

752205 

Stolarz 

 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

9

741103 

Elektryk 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

10

742117 

 Elektronik

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

11

713201 

 Lakiernik samochodowy

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

12

712905 

 Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych

13

721306

Blacharz samochodowy 

MOT.01.  Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

14

751201 

 Cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

15

712618

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

16

751204

Piekarz 

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

17

751108

Przetwórca mięsa

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

 

LINK DO NASZEGO PROFILU NA FB:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej