Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic

Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

 Logo Projekty Unijne EFS

 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:  2019-09-01 - 2021-06-25
Wartość projektu: 289 435,00 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 246 019,75 zł)

 

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy
w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno – zawodowego.

Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycielek oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia D-W z matematyki „Matematyka jest wszędzie”
 • Zajęcia D-W z geografii „Taka geografia”:
 • Zajęcia D-W z biologii „Biologia przyjazna”
 • Zajęcia D-W z chemii„Chemiczny świat”
 • Zajęcia D-W z języka niemieckiego „Deutsch in Plus”
 • Zajęcia D-W z języka angielskiego „English is a piece of cake”
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki „Logicznie myślę. Eksperyment matematyczny”
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii „Azymut na indeks”
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii „Tajniki biologii”
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego „Matura Pass”
 • Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • Organizacja terenowych zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje kluczowe
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów
 • Wyposażenie szkolnej pracowni biologicznej
 • Wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej

pdfRegulamin uczestnictwa i rekrutacji809.47 KB

pdfDeklaracja uczestnictwa769.24 KB

pdfWzór zakresu oświadczenia uczestnika721.8 KB

pdfZakres danych osobowych uczestnika867.05 KB