loga

 

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT GLIWICKI”

projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r.– 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 28 235 zł (w tym wartość dofinansowania 25 411,50 zł, z czego z Unii Europejskiej: 23 999,75 zł).


Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących Powiatu Gliwickiego (w Knurowie i Pyskowicach) poprzez zakup sprzętu ICT i pomocy dydaktycznych dla uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na to państwo.

Szkoły zostaną doposażone w komputery, elektroniczne translatory mowy, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek.

Efektem projektu będzie ułatwienie ukraińskiej młodzieży pokonywania barier językowych związanych z niewystarczającą znajomością polskiego, co umożliwi im korzystanie w pełni z oferty edukacyjnej powiatowych szkół.

Projektem zostaną objęte licea ogólnokształcące

  • w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie;
  • w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie;
  • w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.