W maju br. uczniowie liceum wybrali się na grób jednej z najpopularniejszych postaci związanych z historią lokalną. Chodzi o wybitnego teologa i historyka, tj. Johannesa Chrząszcza. Największą pasją księdza, pełniącego również funkcję proboszcza w parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach, były dzieje Górnego Śląska, a owocem jego pracy – słynne dzieło „Historia miast Pyskowice i Toszek”.

Uczniowie mieli okazję posłuchać dziejów tej wsławionej w naszym regionie postaci, a także zapalić znicz na jej grobie.
Udali się również do Centrum Wystawienniczego, gdzie jeszcze bardziej przybliżona została im sylwetka oraz twórczość Johannesa Chrząszcza.
Mamy nadzieję, że nasza wędrówka ku poznaniu zasłużonych dla Pyskowic postaci dopiero się zaczęła i będziemy ją kontynuować, realizując równocześnie projekt „Szkoła Patriotów”.

grupa około 9 osób przy grobie

 

2a

 4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwerenda archiwalna w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny

Jeszcze w kwietniu 2023 roku odbyliśmy kwerendę archiwalną, poszukując informacji na temat zasłużonych dla Pyskowic postaci. Udało nam się znaleźć wspomnienia Władysława K. z 1966 roku. Swój dom odnalazł właśnie w Pyskowicach, gdzie zamieszkał po aktywnym udziale w powstaniach śląskich.
Uczniowie naszej szkoły przygotowują skrót wspomnień, który wysłany zostanie do Instytutu Pamięci Narodowej. Jako że postać ta po zrywach narodowościowych na Górnym Śląsku związana była z partią komunistyczną, postanowiliśmy skupić się na innych pyskowiczanach w celu realizacji projektu „Szkoła Patriotów”.

4 kartki dokumentów

Prezentujemy prace i działania uczniów wykonane w ramach akcji MEN "Szkoła pamięta", której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych oraz zwrócenie uwagi na historię małej ojczyzny.

 

Kl. II gc LO:

mp3Prowokacja gliwicka - wiersz2.53 MB

pptxJózef Klemens Piłsudski - prezentacja198.24 KB

Kl. II abr

 mp4Pamiętamy o ks. Edwardzie Winnickim30.25 MB

Kl. I a LO

Również klasa 1a włączyła się do akcji „Szkoła pamięta”. Uczniowie zapoznali się z sylwetkami  śląskich bohaterów naszej wolności – opozycjonistów z czasów PRL, a następnie prezentowali swoją wiedzę, rozwiązując opracowane specjalnie na tę okazję krzyżówki tematyczne.

plakat

 

loga

 

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT GLIWICKI”

projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r.– 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 28 235 zł (w tym wartość dofinansowania 25 411,50 zł, z czego z Unii Europejskiej: 23 999,75 zł).


Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w liceach ogólnokształcących Powiatu Gliwickiego (w Knurowie i Pyskowicach) poprzez zakup sprzętu ICT i pomocy dydaktycznych dla uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na to państwo.

Szkoły zostaną doposażone w komputery, elektroniczne translatory mowy, podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oraz materiały eksploatacyjne do drukarek.

Efektem projektu będzie ułatwienie ukraińskiej młodzieży pokonywania barier językowych związanych z niewystarczającą znajomością polskiego, co umożliwi im korzystanie w pełni z oferty edukacyjnej powiatowych szkół.

Projektem zostaną objęte licea ogólnokształcące

 • w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie;
 • w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie;
 • w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

 

 

 

 

Fundusz logo

Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych  w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Nasza szkoła w marcu 2019 r. złożyła wniosek do WFOŚIGW w Katowicach o środki finansowe na wykonanie pracowni nauk przyrodniczych, w której realizowany byłby  programu edukacyjnego „ZIELONA PRACOWNIA W KONOPNICKIEJ” opracowany przez nauczycieli naszej szkoły.  Program ten jest programem holistycznym, obejmującym różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także jest programem uwzględniającym działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne.

Podstawowym założeniem programu jest możliwość jego realizacji na różnych poziomach kształcenia, czyli został on skierowany dla uczniów aż trzech różnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach,  tj: liceum ogólnokształcącego, technikum, jak i dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Program będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów: geografia, chemia, biologia. Oprócz tego w pracowni będą realizowane: zajęcia pozalekcyjne, np. przygotowujące do matury, warsztaty, konkursy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, czy też będą przygotowywane projekty edukacyjne realizowane poza szkołą, na terenie miasta Pyskowice.

Zaplanowane w programie działania pozwolą na stworzenie różnych korelacji międzyprzedmiotowych, co będzie sprzyjało ukazaniu jedności nauk przyrodniczych i wskazywało na spójność procesów zachodzących w otaczającym świecie.

Głównym celem programu jest podniesienie jakości nauczania w szkole przedmiotów przyrodniczych przez poszerzenie działań związanych

z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych, uatrakcyjnienie formy prowadzonych zajęć a także rozwijanie zainteresowania uczniów  otaczającym światem. 

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez udział w zajęciach prowadzonych w nowoczesnej pracowni,
 • zdobywanie wiedzy o środowisku poprzez obserwacje w terenie, wycieczki, badania, warsztaty,
 • zdobywanie umiejętności projektowania, przeprowadzania i analizowania wyników doświadczeń  i eksperymentów,
 • poszerzanie wiedzy o tematyce przyrodniczej z różnych dostępnych źródeł oraz dzielenie się swoją wiedzą,
 • poznanie sposobów ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko,
 • uczestnictwo w akcjach na rzecz środowiska,
 • rozwijanie aktywności młodzieży na rzecz propagowania postaw proekologicznych
 • budowanie systemu wartości zgodnego z zasadami ochrony przyrody.

 

Projekt Edukacja patriotyczna

Projekt edukacji patriotycznej obejmuje szereg działań o różnorodnym charakterze. Od 12 lat organizowany jest Konkurs Wiedzy o Śląsku dla młodzieży naszego LO i uczniów okolicznych szkół, mają miejsce również wystawy („Muzeum czasów słusznie minionych”, „11 listopada w Konopnickej”), happeningi („Stan wojenny w ZSMK”), wyjazdy do muzeów i miejsc pamięci. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich i plastycznych o tematyce historycznej.